Účetní uzávěrka za rok 2016

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou N 714 dne 4.12.2008. Nadační kapitál je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

Statutárním orgánem je správní rada, která měla k 31.12.2016 toto složení:

 • Radim Vaněk, předseda, Babákova 2155/12, Chodov, 148 00 Praha 4
 • Jaroslav Kališ, člen, Na Závrtku 72, 285 06 Sázava
 • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, Černé Budy, 285 06 Sázava

Dozorčí rada měla k rozvahovému dni toto složení:

 • Dana Kocourková, předseda, Nad rybníčky 840/7, Kunratice, 148 00 Praha 4
 • Iva Danková, člen, Anenská 321, Černé Budy, 285 06 Sázava
 • Jitka Dytrychová, člen, Nad Nuslemi 678/19, Nusle, 140 00 Praha 4

V roce 2016 nebyly do obchodního rejstříku zapsány žádné změny.

Komentář k účetním výkazům:

 • dluhové cenné papíry vykázané k 1.1. představovaly Reinvestiční spořící státní dluhopisy České republiky, 2011-2016, VAR% (zkrácený název SSD-R ČR, VAR%,16), v roce 2016 došlo k jejich splacení
 • majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč), snížení v roce 2016 představuje přečerpání fondů na poskytnutí nadačních příspěvků
 • nadační fond poskytl v roce 2016 tyto nadační příspěvky
 • ZŠ v Jihlavě, Havlíčkova 71 (15.600,00 Kč), Základní a mateřská škola Msgre. B. Staška Domažlice (16.275,00 Kč), Gymnázium Špitálská 2, Praha 9 (10.500,00 Kč), SŠ a VOŠ hotelnictví a služeb v Opavě (6.750,00 Kč), SOU Gastronomie, Praha 10 (11.200,00 Kč), ZŠ Valašské Klobouky (6.075,00 Kč), Gymnázium Olomouc (6.300,00 Kč), ZŠ a MŠ Buchlovice (5.175,00 Kč), SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 104 , Praha (7.200,00 Kč), Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín (7.470,00 Kč), SOU U Krbu, Praha 10 (9.100,00 Kč), Aerobic Club Diamond, Kladno (10.000,00 Kč), Rafael dětem, nadační fond, Praha (1.000,00 Kč), Kouzelná přání, z.s., Libušín (1.000,00 Kč).
 • v roce 2016 představují provozní náklady nadačního fondu částku 4.001,00 Kč, jedná se o bankovní poplatky (3.819,00 Kč) a IT služby (182,00 Kč). Nadační fond tím dodržel omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem stanoveno na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
 • v roce 2016 obdržel nadační fond žádné dary ve výši 20.000,00 Kč (DASKO Stavebniny s.r.o., Sázava).
 • v roce 2016 neobdržel nadační fond žádné dotace.

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2016 žádné odměny.

Datum sestavení účetní závěrky: 21. 2. 2017