Účetní uzávěrky za rok 2015

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou N 714 dne 4.12.2008. Nadační kapitál je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

Statutárním orgánem je správní rada, která měla k 31.12.2014 toto složení:

 • Radim Vaněk, předseda, Babákova 2155/12, Chodov, 148 00 Praha 4
 • Jaroslav Kališ, člen, Na Závrtku 72, 285 06 Sázava
 • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, Černé Budy, 285 06 Sázava

Dozorčí rada měla k rozvahovému dni toto složení:

 • Dana Kocourková, předseda, Nad rybníčky 840/7, Kunratice, 148 00 Praha 4
 • Iva Danková, člen, Anenská 321, Černé Budy, 285 06 Sázava
 • Jitka Dytrychová, člen, Nad Nuslemi 678/19, Nusle, 140 00 Praha 4

V roce 2015 nebyly do obchodního rejstříku zapsány žádné změny.

Komentář k účetním výkazům:

 • dluhové cenné papíry představují Reinvestiční spořící státní dluhopisy České republiky, 2011-2016, VAR% (zkrácený název SSD-R ČR, VAR%,16)
 • majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč), snížení v roce 2015 představuje přečerpání fondů na poskytnutí nadačních příspěvků
 • nadační fond poskytl v roce 2015 tyto nadační příspěvky
 • ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora (20.700,00 Kč), Gymnázium Olomouc (4.725,00 Kč), Gymnázium Prachatice (15.750,00 Kč), Střední škola technická a obchodní Dačice (10.350,00 Kč).
 • v roce 2015 představují provozní náklady nadačního fondu částku 5.486,92 Kč, jedná se o bankovní poplatky (3.903,92 Kč) a IT služby (1.583,00 Kč). Nadační fond tím dodržel omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem stanoveno na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
 • v roce 2015 neobdržel nadační fond žádné dary ani dotace.

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2015 žádné odměny.

V Sázavě, dne 2. 3. 2016

                                                                                                                  Ladislava Mařincová

                                                                                                                      člen správní rady