Účetní uzávěrky za rok 2012

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. N, vložka 714 dne 4.12.2008. Majetkový vklad je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

Statutárním orgánem je správní rada, která měla k 31. 12. 2012 toto složení:

  • Radim Vaněk, předseda, Babákova 2155/12, Chodov, 148 00 Praha 4
  • Jaroslav Kališ, člen, Na Závrtku 72, 285 06 Sázava
  • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, 285 06 Sázava

Dozorčí rada měla k rozvahovému dni toto složení:

  • Dana Kocourková, předseda, Na rybníčku 840/7, Kunratice, 148 00 Praha
  • Iva Danková, člen, Anenská 321, Černé Budy, 285 06 Sázava
  • Jitka Dytrychová, člen, Nad Nuslmi 678/19, Nusle, 140 00Praha 4

V roce 2012 resp. v lednu roku 2013 byly do obchodního rejstříku zapsány změny ve složení správní a dozorčí rady.

Komentář k účetním výkazům:

  • dluhové cenné papíry představují Reinvestiční spořící státní dluhopisy České republiky, 2011-2016, VAR% (zkrácený název SSD-R ČR, VAR% 16)
  • majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč)
  • nadační fond poskytl v roce 2013 tyto nadační příspěvky

–   Základní škole a mateřské škole Sázava ve výši 4.000,000 Kč na nákup školních pomůcek na přípravnou třídu a 3.630,000 Kč na nákup školních pomůcek pro přípravnou třídu.

–   Slečně Emmě Šolarové příspěvek na studia v USA 14.350,- USD.

–   vroce 2012 představují provozní náklady nadačního fondu částku 26 tis. Kč. Nadační fond tudíš dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

–   v roce 2011 obdržel nadační fond dary od fyzických osob ve výši 300 tis. Kč.

 

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2012 žádné odměny.

 

V Sázavě, dne 3. 3. 2013

Ladislava Mařincová

                                                                                                                         člen správní rady