Účetní uzávěrky za rok 2009

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. N, vložka 714 dne 4.12.2008. Majetkový vklad je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

 

Statutárním orgánem je správní rada ve složení:

  • Martin Danko, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Ing. Roman Štika, člen, Sklářská 306, 285 06 Sázava
  • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, 285 06 Sázava

 

Dozorčí rada pracuje ve složení:

  • Ivana Danková, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Dana Kocourková, člen, Nad rybníčky 840/7, 148 00 Praha 4
  • Radka Hanušová, člen, Komunardů 53, 170 00 Praha 7

 

Komentář k účetním výkazům:

  • majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč)
  • nadační fond poskytl v roce 2009 tyto nadační příspěvky

–   Středočeskému kraji – Dětskému domovu a školní jídelně Sázava na nákup školních pomůcek 10.000,00 Kč;

–   VÚ, SŠ a ŠJ Kutná Hora na kulturní akci 6.250,00 Kč.

  • v roce 2009 představují provozní náklady nadačního fondu pouze bankovní poplatky ve výši 551.50 Kč. Nadační fond tudíž dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem stanoveno na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
  • v roce 2009 obdržel nadační fond dar ve výši 200.000,00 Kč od akciové společnosti HAMLET PRODUCTION, Praha, IČ 25731262. Martin Danko je místopředsedou představenstva této společnosti.

 

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2009 žádné odměny.

 

V Sázavě, dne 29. 3. 2010

Martin Danko

                                                                                                                  předseda správní rady