Účetní uzávěrky za rok 2011

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. N, vložka 714 dne 4.12.2008. Majetkový vklad je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

 

Statutárním orgánem je správní rada ve složení:

  • Martin Danko, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Ing. Roman Štika, člen, Sklářská 306, 285 06 Sázava
  • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, 285 06 Sázava

 

Dozorčí rada pracuje ve složení:

  • Ivana Danková, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Dana Kocourková, člen, Nad rybníčky 840/7, 148 00 Praha 4
  • Radka Hanušová, člen, Komunardů 53, 170 00 Praha 7

 

Komentář k účetním výkazům:

Þ  Dluhové cenné papíry představují Reinvestiční spořící státní dluhopisy České republiky, 2011-2016, VAR% (zkrácený název SSD-R ČR, VAR%, 16)

Þ  majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč)

Þ  nadační fond poskytl v roce 2011 tyto nadační příspěvky

–      základní škole a mateřské škole Sázava ve výši 4. 000,- Kč na nákup školních pomůcek pro přípravnou třídu

–      slečně Emmě Šolarové příspěvek na studia v USA 11. 741,- USD

Þ  v roce 2011 představují provozní náklady nadačního fondu částku ve výši 7. 000 Kč. Nadační fond tudíž dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem stanoveno na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Þ  v roce 2011 obdržel nadační fond dary od fyzických osob ve výši 202.037,75 Kč.

 

 

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2011 žádné odměny.

 

 

 

V Sázavě, dne 23. 3. 2012

                                                                                                                         Martin Danko

                                                                                                                  předseda správní rady