Účetní uzávěrka za rok 2017

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl založen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou N 714 dne 4.12.2008. Nadační kapitál je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

Statutárním orgánem je správní rada, která měla k 31.12.2016 toto složení:

 • Radim Vaněk, předseda, Babákova 2155/12, Chodov, 148 00 Praha 4
 • Jaroslav Kališ, člen, Na Závrtku 72, 285 06 Sázava
 • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, Černé Budy, 285 06 Sázava

Dozorčí rada měla k rozvahovému dni toto složení:

 • Dana Kocourková, předseda, Nad rybníčky 840/7, Kunratice, 148 00 Praha 4
 • Iva Danková, člen, Anenská 321, Černé Budy, 285 06 Sázava
 • Jitka Dytrychová, člen, Nad Nuslemi 678/19, Nusle, 140 00 Praha 4

V roce 2017 nebyly do obchodního rejstříku zapsány žádné změny.

Komentář k účetním výkazům:

 • vlastní jmění je tvořeno majetkovým vkladem, který byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč), snížení v minulém období představovalo čerpání na poskytnutí nadačních příspěvků, v roce 2017 bylo vlastní jmění zvýšeno o výsledek předchozího roku.
 • nadační fond poskytl v roce 2017 tyto nadační příspěvky
  – Dětský domov, Sázava (3.150,00 Kč), Post Bellum, o.p.s., Praha (2.000,00 Kč), Po stopách našich předků, z.s., Sázava (1.500,00 Kč).
 • v roce 2017 představují provozní náklady nadačního fondu částku 4.319,00 Kč, jedná se o bankovní poplatky (3.805,00 Kč) a IT služby (514,00 Kč). Nadační fond tak překročil omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem stanoveno na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
 • v roce 2017 obdržel nadační fond dar ve výši 50.000,00 Kč (DASKO Stavebniny s.r.o., Sázava).
 • v roce 2017 neobdržel nadační fond žádné dotace.

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2017 žádné odměny.

Datum sestavení účetní závěrky: 13. 3. 2018